تمامی مطالب دسته بندی مدرسه ترافیک وبسایت در اینجا قرار می‌گیرد. مدرسه ترافیک پروژه اجرا شده توسط روابط عمومی شرکت کیمیا صنعت اسپیتمان است که از تابستان 1396 کار خود را در جهت بهبود سطح اطلاعات عموم در زمینه حمل و نقل آغاز کرده است.