اخبار جدیدترین استارتاپ های حوزه حمل و نقل

پرونده اتوبوس نوآورانه چینی بسته شد

مدیریت ناکافی، ضعف در آینده نگری و مسائلی از این دست، باعث شده توسعه دهندگان ایده "اتوبوس عبور کننده از ترافیک" که اکنون با اتهام تقلب ...

ادامه مطلب