نمایش دادن همه 24 نتیجه

تابلو عبور کامیون حامل محموله خطرناک ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور با وزن بیش از ۵.۵ تن ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور با وزن بیش از ۸ تن بر هر محور ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور موتور سیکلت ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور گاری ممنوع (عبور درشکه ممنوع)

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو توقف ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو سبقت کامیون ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو سبقت ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو محدودیت عرض

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور دوچرخه ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور عابر پیاده ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور کامیون ممنوع

۲۱۸,۰۰۰ تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور اتوبوس ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان۸۶۷,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور سواری ممنوع

۲۱۳,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور از چپ مجاز

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو فقط گردش به چپ مجاز

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو فقط عبور اسب سوار مجاز

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو فقط عبور دوچرخه مجاز

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو فقط گردش به راست مجاز

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو فقط عبور مستقیم مجاز

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور از راست مجاز

۶۴۵,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو حق تقدم با وسیله نقلیه مقابل

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات