نمایش 1–45 از 58 نتیجه

تابلو عبور کامیون حامل محموله خطرناک ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور با وزن بیش از ۵.۵ تن ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور با وزن بیش از ۸ تن بر هر محور ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور موتور سیکلت ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور گاری ممنوع (عبور درشکه ممنوع)

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو توقف ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو سبقت کامیون ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو سبقت ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو محدودیت عرض

۲۳۶,۰۰۰ تومان۸۶۷,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور دوچرخه ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان۸۶۷,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور عابر پیاده ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور کامیون ممنوع

۲۱۸,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور اتوبوس ممنوع

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور سواری ممنوع

۲۱۳,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور از چپ مجاز

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو فقط گردش به چپ مجاز

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو فقط عبور اسب سوار مجاز

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو فقط عبور دوچرخه مجاز

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو فقط گردش به راست مجاز

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو فقط عبور مستقیم مجاز

۲۳۶,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور از راست مجاز

۶۴۵,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو ترافیکی مربع

تماس بگیرید

تابلو ترافیکی مثلث

۰ تومان + مالیات

تابلو دور زدن ممنوع

تماس بگیرید

تابلو پایان تمام محدودیت ها

تماس بگیرید

تابلو بیمارستان

تماس بگیرید

تابلو پست امدادی

تماس بگیرید

تابلو بن بست مربع

تماس بگیرید

تابلو محل عبور عابرپیاده مربع

تماس بگیرید

تابلو پایان خیابان اصلی (لوزی)

تماس بگیرید

تابلو خیابان اصلی (لوزی)

تماس بگیرید

تابلو پارکینگ مربع

تماس بگیرید

تابلو کارگران مشغول کارند

تماس بگیرید

تابلو مسیر ویژه اتوبوس مستطیل

تماس بگیرید

تابلو ایستگاه اتوبوس مستطیل

تماس بگیرید

تابلو نظارت با دوربین پلیس مستطیل

تماس بگیرید

تابلو پمپ بنزین جایگاه سوخت

تماس بگیرید

تابلو روگذر / زیرگذر مربع

تماس بگیرید

تابلو سرعت توصیه شده مربع

تماس بگیرید

تابلو مربع حق تقدم عبور باشما

تماس بگیرید

تابلو دایره محدودیت ارتفاع

تماس بگیرید

تابلو دایره ایست بازرسی / پلیس

تماس بگیرید

تابلو سبقت ممنوع

تماس بگیرید

قیمت و خرید تابلو ترافیکی