نمایش 1–15 از 58 نتیجه

تابلو عبور کامیون حامل محموله خطرناک ممنوع

۲۱۸,۰۰۰ تومان۷۸۲,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور با وزن بیش از ۵.۵ تن ممنوع

۲۱۸,۰۰۰ تومان۷۸۲,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور با وزن بیش از ۸ تن بر هر محور ممنوع

۲۱۸,۰۰۰ تومان۷۸۲,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور موتور سیکلت ممنوع

۲۱۸,۰۰۰ تومان۷۸۲,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور گاری ممنوع (عبور درشکه ممنوع)

۲۱۸,۰۰۰ تومان۷۸۲,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل

۲۱۸,۰۰۰ تومان۷۸۲,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو توقف ممنوع

۲۱۸,۰۰۰ تومان۷۸۲,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو سبقت کامیون ممنوع

۲۱۸,۰۰۰ تومان۷۸۲,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو سبقت ممنوع

۲۱۸,۰۰۰ تومان۷۸۲,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو محدودیت عرض

۲۱۸,۰۰۰ تومان۷۸۲,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور دوچرخه ممنوع

۲۱۸,۰۰۰ تومان۷۸۲,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور عابر پیاده ممنوع

۲۱۸,۰۰۰ تومان۷۸۲,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع

۲۱۸,۰۰۰ تومان۷۸۲,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور کامیون ممنوع

۲۱۸,۰۰۰ تومان۷۸۲,۰۰۰ تومان + مالیات

تابلو عبور اتوبوس ممنوع

۲۱۸,۰۰۰ تومان۷۸۲,۰۰۰ تومان + مالیات