مشخصات پروژه

موضوع پروژه

“تهیه مصالح و خط‌کشی مسیر دوچرخه با رنگ سرد ترافیکی”

کارفرما

شرکت عمران شهر جدید گلبهار

پیمانکار

شرکت کیمیا صنعت اسپیتمان

محل اجرا

شهر جدید گلبهار

سال اجرا

۱۳۹۸

 

جزئیات پروژه

این پروژه در طول مسیر دوچرخه سطح شهر گلبهار اجرا شده است. رنگ ترافیکی اجرا شده از نوع سرد ترافیکی به رنگ زرد در خطوط منقطع یا متصل با عرض ۱۰ سانتیمتر به میزان ۸.۰۰۰ متر طول؛ و از نوع سرد ترافیکی به رنگ سبز (سطح مسیر دوچرخه) و به میزان ۶.۰۰۰ متر مربع؛ و رنگ سرد ترافیکی به رنگ سفید (نقوش و نوشتار مسیر دوچرخه) به میزان ۵۰۰ متر مربع بوده و عملیات رنگ آمیزی با حضور اکیپ ۳ نفره اجرا و به وسیله دستگاه ایرلس و قالب‌های مخصوص رنگ نقوش انجام شده است.

 

ویدئو پروژه

نمونه کارهای مشابه